Продуктова политика и “Жизнен цикъл“ на продукта

Продуктова политика
В стопанската практика се наблюдава удължаване на времето, свързано с изследванията, опитно-конструкторската дейност и пробното производство на продуктите. Това оскъпява появата на нови продукти. Времето, през което тези продукти се реализират на пазара, постоянно се скъсява. Ето защо, на конкурентния натиск могат да удържат само фирми, които иновират бързо и смело, които икономисват от развой, и които са ориентирани към пазара. Последното предполага производството на нови и технически завършени продукти, които точно отговарят на изискванията на клиентите и могат да разчитат на тяхното търсене. В условията на международния пазар напр. банките на бързи кредити онлайн имат негативен опит през последните едно-две десетилетия при кредитирането на европейски фирми-производителки на компютри, часовници, фо- тотехника и артикули за спорт и отдих, които не можаха добре да се справят с конкуренцията от Далечния изток и отчасти от САЩ в тази област. Някои от тях просто бяха “изтласкани” от своите дотогавашни пазари. Основните рискове за кредитоискателя от гледна точка на казаното по-горе, могат да включват, например:
“застаряване” на продуктите;
поява на сходни конкурентни продукти (в някои случаи продукти-ими- тации);
заместване на традиционни материали с нови;
промяна в потребителските вкусове и предпочитания.

“Жизнен цикъл“ на продукта
Това понятие е широко известно от общия мениджмънт. При “жизнения цикъл” се изхожда от схващането, че както всяко живо същество, и неодушевеният стоков продукт в пазарноикономически условия преминава през определен жизнен цикъл. При това не е толкова важно, дали периодът е с продължителност 12 месеца или 12 години. Мениджърът трябва да съзнава, че неговите фази са еднотипни по своята икономическа същност, независимо от продължителността им.

Облигации и необлагаеми облигации

ОБЛИГАЦИИ

Облигациите са ценни книжа, които се пускат в обръщение от държавата или фирмите, носещи на притежателя им постоянен, предварително определен доход. Купувайки облигациите, инвеститорът се превръща в заемодател, а не съвместен собственик на фирмата. Като заемодател има право на постоянен процент от момента на отпускането на заема до момента на неговото ликвидиране, т. е. до момента на неговото изплащане. Периодът на изплащането на заема се колебае от една до четиридесет години.
* Предимството на облигацията е относително високия доход, обусловен от това, кой носи икономически изгодни сметки. Облигациите на правителството на САЩ са смятани за най-безопасни. Доходът от тях обикновено превишава инфлацията с 4-5 процентни точки. Облигациите на фирмите се различават от гледна точка на безопасността и обикновено осигуряват доход по-висок, отколкото правителствените облигации.
* Пускащият в обръщение облигации изплаща постоянен, определен доход два пъти в год**ната. Доколкото доходът е постоянен, дотолкова стойността на облигацията се колебае, заедно с колебанията на процентната норма (лихвения процент). Спадащата процентна норма предизвиква увеличаването на стойността на облигацията и обратно, увеличаващата се процентна норма намалява нейната стойност. Колебанието на пазарните цени води до това, че инвеститорът може да спечели или да загуби пари, ако продава своите облигации преди да настане крайния срок на заема.
* Една облигация се базира обикновено на 1.000 лева, но в практиката трудно може да се купят облигации за сума по-ниска от 10.000 лева.

НЕОБЛАГАЕМИ ОБЛИГАЦИИ
Необлагаемите облигации, пускани в обръщение от правителствата на отделните щати и градове, а така също и от правителствените агенции, са най-важните. Необлагаемите облигации са предпочитани от инвеститорите, които плащат високи данъци.
* Предимство на тези облигации е необлагането им от страна на правителството с данък, а също така и често са освободени от данъци от щатските и локалните правителства.
* Недостатък на тези облигации е пазарният риск, който се поема от инвеститорите. Те трябва да се консултират за целесъобразността на тези инвестиции със своя борсов маклер.
* Необлагаемите облигации носят обикновено един и същ процент доход като икономичните сметки. Една облигация има обикновено стойност за 5.000 лева, но на практика е трудно да се купи облигация за сума по-ниска от 10.000 лева.