Продуктова политика и “Жизнен цикъл“ на продукта

Продуктова политика
В стопанската практика се наблюдава удължаване на времето, свързано с изследванията, опитно-конструкторската дейност и пробното производство на продуктите. Това оскъпява появата на нови продукти. Времето, през което тези продукти се реализират на пазара, постоянно се скъсява. Ето защо, на конкурентния натиск могат да удържат само фирми, които иновират бързо и смело, които икономисват от развой, и които са ориентирани към пазара. Последното предполага производството на нови и технически завършени продукти, които точно отговарят на изискванията на клиентите и могат да разчитат на тяхното търсене. В условията на международния пазар напр. банките на бързи кредити онлайн имат негативен опит през последните едно-две десетилетия при кредитирането на европейски фирми-производителки на компютри, часовници, фо- тотехника и артикули за спорт и отдих, които не можаха добре да се справят с конкуренцията от Далечния изток и отчасти от САЩ в тази област. Някои от тях просто бяха “изтласкани” от своите дотогавашни пазари. Основните рискове за кредитоискателя от гледна точка на казаното по-горе, могат да включват, например:
“застаряване” на продуктите;
поява на сходни конкурентни продукти (в някои случаи продукти-ими- тации);
заместване на традиционни материали с нови;
промяна в потребителските вкусове и предпочитания.

“Жизнен цикъл“ на продукта
Това понятие е широко известно от общия мениджмънт. При “жизнения цикъл” се изхожда от схващането, че както всяко живо същество, и неодушевеният стоков продукт в пазарноикономически условия преминава през определен жизнен цикъл. При това не е толкова важно, дали периодът е с продължителност 12 месеца или 12 години. Мениджърът трябва да съзнава, че неговите фази са еднотипни по своята икономическа същност, независимо от продължителността им.