Облигации и необлагаеми облигации

ОБЛИГАЦИИ

Облигациите са ценни книжа, които се пускат в обръщение от държавата или фирмите, носещи на притежателя им постоянен, предварително определен доход. Купувайки облигациите, инвеститорът се превръща в заемодател, а не съвместен собственик на фирмата. Като заемодател има право на постоянен процент от момента на отпускането на заема до момента на неговото ликвидиране, т. е. до момента на неговото изплащане. Периодът на изплащането на заема се колебае от една до четиридесет години.
* Предимството на облигацията е относително високия доход, обусловен от това, кой носи икономически изгодни сметки. Облигациите на правителството на САЩ са смятани за най-безопасни. Доходът от тях обикновено превишава инфлацията с 4-5 процентни точки. Облигациите на фирмите се различават от гледна точка на безопасността и обикновено осигуряват доход по-висок, отколкото правителствените облигации.
* Пускащият в обръщение облигации изплаща постоянен, определен доход два пъти в год**ната. Доколкото доходът е постоянен, дотолкова стойността на облигацията се колебае, заедно с колебанията на процентната норма (лихвения процент). Спадащата процентна норма предизвиква увеличаването на стойността на облигацията и обратно, увеличаващата се процентна норма намалява нейната стойност. Колебанието на пазарните цени води до това, че инвеститорът може да спечели или да загуби пари, ако продава своите облигации преди да настане крайния срок на заема.
* Една облигация се базира обикновено на 1.000 лева, но в практиката трудно може да се купят облигации за сума по-ниска от 10.000 лева.

НЕОБЛАГАЕМИ ОБЛИГАЦИИ
Необлагаемите облигации, пускани в обръщение от правителствата на отделните щати и градове, а така също и от правителствените агенции, са най-важните. Необлагаемите облигации са предпочитани от инвеститорите, които плащат високи данъци.
* Предимство на тези облигации е необлагането им от страна на правителството с данък, а също така и често са освободени от данъци от щатските и локалните правителства.
* Недостатък на тези облигации е пазарният риск, който се поема от инвеститорите. Те трябва да се консултират за целесъобразността на тези инвестиции със своя борсов маклер.
* Необлагаемите облигации носят обикновено един и същ процент доход като икономичните сметки. Една облигация има обикновено стойност за 5.000 лева, но на практика е трудно да се купи облигация за сума по-ниска от 10.000 лева.